После многу години, денес физикалната медицина во Клиничка болница -Штип доби 4 комплети на модерни повеќенаменски апарати, набавени со сопствени средства .Со еден апарат може да се третираат повеќе пациенти со ултразвук, дијадинамски струи, интерферентни струи и ТЕНС процедури во исто време.Со приемот на нов персонал ,  а сега и апарати, ќе се пружаат поквалитетни услуги за пациентите.