Здравствено-демографски индикатори на регионот Благоевград

Демографската ситуација во регионот Благоевград, иако со малку подобри показатели од просечните за целата земја, е резултат на долготрајното дејство на бројни фактори и се карактеризира со траен тренд на намалување на бројот на...

Read More