Категорија: Образовни установи

Универзитети во Бугарија

Можности за образование и постдипломски студии по медицински науки Постдипломското образование во медицината има за цел подготовка на висококвалификувани специјалисти за здравствената мрежа во земјата. Овој процес вклучува:...

Read More

Факултет за медицински науки

Јавна високо-образовна установа Универзитет “Гоце Делчев” – Штип, Република Македонија Факултет за медицински науки Ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А Пош. фах 201, 2000 Штип, Република Македонија Т: 00389 (0)32 550 830 –...

Read More
Loading