Интеррег-ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.

Проектът CBHealth е финансиран от Интеррег-ИПА Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейския съюз. Общата цел на програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между населението и институциите в региона с цел съвместно решаване на общите предизвикателства и оползотворяване на потенциала за развитие на трансграничния регион чрез ефективно използване на ресурсите. Програмата има три приоритетни оси, а  проектът CBHealth се финансира от Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, Специфична цел 3.1. Насърчаване на конкурентоспособността на регионалната икономика.

Крайната цел на програмата е да се засили капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в трансграничен регион обхваща две области поддръжка България, Кюстендил и Благоевград и три региона поддръжка Македония, Източен, Североизточен и Югоизточен планов регион.

Управляващ орган на Програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония.

Повече информация можете да намерите на адрес www.ipa-cbc-007.eu