Публично Лечебно Заведение Клинична Болница – Щип
Ул: Любен Иванов №. 25
2000 Щип, Македонија
Т.: +389 32 394 099, Ф: +389 32 605 001
www.bolnicastip.com.mk
[email protected]

Институтът за обществено здравеопазване – Клинична болница Щип е основан през 1965 г. и осигурява здравни услуги за Източния планов район на Република Македония за повече от 250 000 жители. Клиничната болница Щип е управлявана от Съвета на директорите и Директор, д-р Ален Георгиев. В структурата на  Клинична болница Щип има експертна колегия, състояща се от всички ръководители на болнични отделения и лекари със специалности.

Клиничната болница Щип осигурява 24-часова медицинска помощ – стационарни здравни грижи, хирургични интервенции, гинекология и акушерство, педиатрия, офталмология, анестезиология с реанимация, лицево-челюстна хирургия, патология, кожни заболявания, лабораторни услуги, онтологични дейности, радио диагностика, спешна медицинска помощ с приемно звено, стерилизация, депо за съхранение на лекарства за пациенти. В своята медицинска практика клиничната болница „Физиологична болница“ „Щип“ осигурява и останалите здравни грижи, физическа медицина и рехабилитация, пълни лабораторни изследвания, пълна диагностика на ставите, патологични прегледи.

В областта на специализираната консултативна помощ Клиничната болница Щип осигурява преглед и диагностика на заболявания, специализирани, диагностични, терапевтични и рехабилитационни прегледи, специализирани становища и предложения, диагностика, лечение, редовен специализиран надзор, прием и грижи за спешни случаи, вторичен транспорт на пациенти, оказва консултативна медицинска помощ и участва в изпълнението на специални програми за профилактика и ранно откриване на заболявания и наранявания, осигурява професионални и обучителни курсове за здравни работници.

Организацията на работата на Клиничната болница „Щип“ се основава на принципите на достъпност, ефективност и непрекъснатост на здравните грижи, както и на съвременните и потвърдени постижения в медицинските науки.  Клиничната болница „Шип“ има капацитет от 414 легла.

Функционирането и функционирането на болницата е организирано в следните звена, отдели, които представят целия организационно-технически процес на работа в 15 здравни отдела и 3 специализирани консултантски услуги.

Проектът „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер“ CB006.1.31.017 осъществява в сътрудничество с Българската медицинска асоциация – клон Благоевград, България като водещ партньор.