Проект „Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации по пътя за развитие на трансграничен здравен клъстер“ CB006.1.31.017 е съфинансиран от програма  за трансгранично сътрудничество ИПА ИНТЕРРЕГ 2014-2020 между България и Македония. Водещ партньор на проекта е Районната лекарска колегия Благоевград на БЛС, България и партньор на проекта Клинична болница „Обществено здраве“ – Щип, Македония.

Целта на проекта е Интегриране на европейските здравни стандарти и иновации чрез насърчаване на трансграничното сътрудничество.

Проектът ще бъде реализиран в област Благоевград, България и Източния планов регион, Македония. Дейностите са насочени към общи проблеми и недостатъци, свързани със състоянието на здравните системи на двете страни, както и липсата на висококвалифициран персонал и „изтичане на мозъци“ емиграция от млади медицински експерти.

Проектът насърчава сътрудничеството и иновативните здравни практики в двата съседни региона чрез използване на нови технологии, събития за изграждане на капацитет, обмен на ноу-хау и най-добри практики сред медицинските специалисти в целевия регион. Чрез подкрепа на съвместни действия и дейности ще бъде създаден Клъстер за трансгранично здравеопазване, свързан с насърчаването на сътрудничеството и по-нататъшното развитие на трансграничната предприемаческа дейност, като проектът ще помогне за укрепване на позицията на региона и за подобряване на цялостното икономическо и социално развитие на кръста -гранична зона.

Дейности по проекта

  1. Управление и координация на проекта
  2. Изпълнение на редица дейности за информиране и публичност на проекта с цел привличане на целевите групи и тяхното участие в изпълнението на проекта;
  3. Разработване на концепция и инструменти за изграждане на трансграничен здравен клъстер и разработване на обща стратегия за трансграничния здравен клъстер на между Македония и България;
  4. Разработване на каталог за трансгранично здравно обслужване, подробен преглед на сектор здравеопазване  и здравните услуги в целевия регион;
  5. Програма за изграждане на капацитет за млади медицински специалисти за обмен на най-добри практики и опит в областта на напредналото лечение и профилактика на различни заболявания, като се използват иновативни подходи и съвременни здравни стандарти;
  6. Разработване на уеб портал „CBhealth“ като обща платформа за обмен на информация, обмен и изграждане на капацитет на здравните специалисти със специален акцент върху младите специалисти, студенти и завършили медицина;
  7. Закупуване на специализирано медицинско оборудване в обществена полза;
  8. Дни на отворените врати – открити събития в Македония и България.

Целеви групи

  • индивидуални лекари и доставчици на здравни услуги, млади лекари, работещи в лечебни заведения в целевия ЦБ, студенти и завършили медицина;