Во состав на Истрочниот плански регион делуваат два Центри за Јавно Здравје во Општина Штип и Општина Кочани кои имаат свои истурени единици во останатите општини од регионот.

Дејноста на ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип и Кочани е утврдена со Законот за здравствена заштита на Р.Македонија, Републичката програма за превентивна здравствена заштита како и други останати законски прописи што имаат за цел превземање мерки и активности за унапредување на здравјето на населението, истражување и детектирање на причините за појава на заразните и другите заболувања, како и здравствено-еколошките фактори на животната средина.

Јавните Здравствени Установи Центар за Јавно Здравје Штип и Кочани имаат широк опфат на делности и услуги помеѓу кои се:

  1. Хигиена;
  2. Лабараториска дејност;
  3. Микробиологија-Бактериологија и Имунологија-Серологија;
  4. Епидемологија-дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
  5. Социјална медицина-Здравствено воспитување-Советувалиште за репродуктивно здравје.

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Штип има 36 вработени додека ЈЗУ Центар за Јавно Здравје Кочани има 41 вработен, од различни стручни профили како: специјалисти и магистри, доктори по медицина, инженери, технолози, економисти и технички специјализиран кадар.

Преземи целосна база со контакти од сите здравствени установи на овој линк.