Контакти:
Телефон: 00 359 (0)73/82 92 329
факс: 00 359 (0)73/88 41 29,
e-mail: [email protected]

“МБАЛ – Благоевград” АД – гр. Благоевград е болница за здравствена помош и заштита, чија мисија е:

 • Да обезбеди стабилен третман на ниво на добра медицинска практика за сите пациенти;
 • Да го зголеми квалитетот на живот преку медицинска услуга на ниво на најдобрите    достигнувања на медицината;
 • Да обезбеди еднакви можности за лекување на населението од регионот и да развие, зацврсти, обедини и одреди принципи на здравствената култура на општеството.

Целта  на “МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД” АД, е да обезбеди дијагностика, третман и рехабилитација на пациенти со итни, остри и изострени хронични заболувања во сите активни оддели и сектори на болницата на нивото на најдобра медицинска пракса и во согласност со најдобрите достигнувања на медицината на територијата на регионот Благоевград.

Одделнија:

 • Акушерско-гинеколошко одделение
 • Гастроентеролошко одделение
 • Детско одделение
 • Инфективни болести
 • Клиничка лабораторија
 • Невролошко одделение
 • Неонаталошко одделение
 • Одделение за анестезиологија и интензивна нега
 • Дијагностичка единица
 • Одделение за ортопедија и трауматологија
 • Оддел за судска медицина
 • Оддел за трансфузиона хематологија
 • Оддел за физиотерапија и рехабилитација
 • Оддел за хемодијализа
 • EНГ одделение
 • Офталмологија
 • Патолошка анатомија
 • Кардиологија
 • Оддел за вонредни состојби
 • Интерни болести
 • Трудова медицина
 • Уролошки болести
 • Хируршки болести

Одбор на директори:

 1. Др. Максим Димитров ГАИДЕВ – Претседател
 2. Д-р Викторија Константинова КАРАКОСТОВА-НЕШЕВА – Зам. председател
 3. Д-р Огњан Стефанов Митев – извршен директор
 4. Венета Стефанова – главна медицинска сестра

Контакт: Општина Гоце Делчев, Стара Планина бр. 54
Тел: 00359 (0) 751 / 95 114;
00359 (0) 751 / 95 144;
00359 (0) 751 / 95 123
[email protected]

МБАЛ “ИВАН СКЕНДЕРОВ” ДООЕЛ, општина Гоце Делчев е модерна здравствена установа што нуди високо квалификувана болничка дијагностика, терапевтска и рехабилитациона помош на пациентите кои имаат потреба од лекување. Во болницата има 155 легла, поделени во 11 одделенија. За ефикасноста на третманот и закрепнувањето на пациентите работи и кабинет за прифаќање-консултации, медицинско-дијагностичка лабораторија и оддели без легла, одвоени во дијагностички -консултативен блок. Обезбедена е модерна опрема за прецизна дијагностичка и здравствена активност.

Болницата Гоце Делчев се состои од четири функционално структурирани блокови:

 1. Советодавна и дијагностичка единица
 2. Стационар
 3. Административен блок
 4. Аптека

Постелен фонд на “МБАЛ – Гоце Делчев” ДООЕЛ е 155 легла.

Одделенија во МБАЛ Гоце Делчев:

 • ВНАТРЕШНИ БОЛЕСТИ
 • ХИРУРГИЈА
 • ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
 • НЕУРОЛОГИЈА
 • ПЕДИЈАТРИЈА
 • АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА И ИНТЕЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ
 • ГЕНИКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
 • ХЕМОДИЈАЛИЗА
 • ИНФЕКТИВНО
 • ФИЗИОТЕРАПИЈА
 • ДИЈАГНОСТИКА

Област Благоевград, општина Петрич, гр. Петрич, ул. Рокфелер бр. 52
Телефон: 00359 (0)745 6 97 39,
Факс: 00359 (0) 745 6 01 06

МБАЛ “Југозападна болница” ДОО – Петрич

Советот на Општина Петрич донесе одлука за спојување на МБАЛ Рокфелер, сместена во општина Петрич, со МБАЛ “Св. Врач”, сместена во општина Сандански.

Обединета болница во општините Петрич и Сандански се нарекуваат МБАЛ “Југозападна болница”. Општините Петрич и Сандански имаат еднаков удел од 49 % од главниот дел на болницата, додека општините Кресна и Струмјани добиле по 1%.

 

Контакти
општина Благоевград 2700
Ул Славянска бр. 62
Е-пошта: [email protected]
Е-пошта: [email protected]
Тел. 00359 (0)73 / 88 20 20; 00359 (0)73 / 88 20 65
Телефон / Факс: 00359 (0)73 / 87 09 00

 “МБАЛ ПУЛС” АД е најновата повеќе профилна болница во регионот Благоевград, приватна болница која функционира од 2014 година со модерна и луксузна атмосфера, во комбинација со нова генерација на медицинско – дијагностички апарати и професионално искуство на докажани медицински професионалци. Болницата и медицинскиот центар се сместени на осум ката во луксузна зграда со модерен архитектонски дизајн, наменета исклучиво за медицински, здравствени цели. Болницата нуди високо квалификувани медицински услуги, професионалност, лојалност и одговори на сите прашања кои се однесуваат на пациентите. Консултации и индивидуални оперативни интервенции се спроведуваат во медицинскиот центар.

Одборот на директори на “МБАЛ Пулс” Саладин и “МЦ Пулс” АД:

Претседател: инж. Александар Штерев
Заменик-претседател: адмирал Емилија Штерева
Извршен директор на МБАЛ ПУЛС: д-р Добромир Илковски
Извршен директор на МЦ Пулс: д-р Чавдар Андонов

Одделенијата во Универзитетската болница се:

 • Акушерство и гинекологија,
 • Анестезиологија и интензивна нега,
 • Внатрешни болести,
 • Гастроентерологија,
 • Кардиологија,
 • Неврологија,
 • Неонатологија,
 • Ортопедија и трауматологија,
 • Урологија,
 • Хирургија.

општина Разлог, ул: Св. Кирил и Методиј бр. 2
Тел: 00359 (0)747 8 92 82
e-mail: [email protected]

“Повеќе профилна болница за активно лекување – Разлог” ДООЕЛ e регионална болница што го опфаќа населението од четири општини – Разлог, Банско, Белица и Јакоруда, со вкупен број на населението – над 56 илјади, каде привремено престојуваат бугарски и странски туристи, кои се во посета на туристички дестинации во регионот.

МБАЛ Разлог се состои од четири функционално структурирани блокови:
1. Консултативна-дијагностичка единица
2. Стационар
3. Административен блок
4. Аптека

Постелниот фонд на “МБАЛ – Разлог” ДООЕЛ е 134 легла.

Одделенија во МБАЛ Разлог:
• Хирургија
• Акушерство и гинекологија
• Интерно
• Физикална и рехабилитациона медицина
• Неврологија

 • Педијатрија
  • Инфективно
  • Единица за хемодијализа
  • Дијагностички оддел
  • Катедра за клиничка патологијаВо болницата има 220 вработени, од кои:
  • 40 лекари,
  • 110 здравствени работници,
  • 70 останат персонал.

Град Сандански
Зона Парк
0746/30 608; Мобилен 0887 652 208
Регистар
07415 9997; Факс 07420 1047
E-mail: [email protected]

Повеќе профилна болница за активно лекување “Свети Врач” ДООЕЛ е лоцирана на мирно и оддалечено место од градската бучава, во одвоена парк зона на општина Сандански.

Мисија: Многупрофилна болница за активно лекување е со територијален опсег на општина Сандански, но и со перспектива за привлекување на пациенти со акутни заболувања од други региони на Бугарија (третман на акутни или болести на кардиоваскуларниот систем).

МБАЛ “Св. Врач ” ДООЕЛ ги врши следните медицински и не-медицински активности:

 1. Болничко лекување;
 2. Дијагностицирање, лекување и следење на болни кога лекувањето не можат да го постигнат надвор од болничко лекување;
 3. Помош за породување;
 4. Рехабилитација;
 5. Дијагностика и консултации, побарани од лекар или стоматолог од други медицински установи;
 6. Клинички испитувања на лекови и медицинска опрема според националното законодавство;
 7. Квалификација, специјализации и истражување;
 8. Експертизи;
 9. Активности за здравствена промоција и превенција, вклучувајќи превентивни прегледи и вакцинации;
 10. Издавање на документи поврзани со дејноста;
 11. Насочување на пациенти за советување и болничка нега, лабораториски и други видови на истражувања и
 12. Вршење на останати медицински активности.

Изграден е стандард за добра медицинска пракса, како и систем за контрола на квалитетот во областа на медицинската дејност, услуги на пациентите и едукација на лекарите, сестрите и техничкиот персонал.

“Св. Врач” ДООЕЛ е повеќе профилна болница за активно лекување и обезбедува болничко лекување на пациентите за следните медицински специјалности – Внатрешни болести, Кардиологија, Неврологија, Детски болести, Хирургија, Ортопедија и трауматологија, Очни болести, Акушерство и гинекологија.
“Св. Врач” ДООЕЛ има 7 операциони сали.

Во болницата работи едно реанимационно одделение, тим од искусни реаниматори и анестезиолози се грижи деноноќно за пациентите во критична состојба.

Во болницата има и оддел за хемодијализа со осум позиции за хемодијализа.

Во 2009 година во болницата беше отворена Ангиографска лабораторија за вршење на високо специјализирана инвазивни васкуларни истражувања и процедури како коронарографија, имплантација на стендови и интраваскуларни протези и др.

МБАЛ “Свети врач” има договор за лекување на 94 клинички патеки со НЗОК.

Контакт:
Тел: 00359 (0) 73 88 28 57
e-mail: [email protected]

Специјализирана Болница за Активно Лекување за Онкологија “Свети Мина” ДООЕЛ, Благоевград е болница за здравствена помош согласно ЗЛЗ. Сопственик на капиталот на болницата е Општина Благоевград – 100%.

Мисијата на здравствената установа е да обезбедува квалитетна, достапна стационарна и консултативна помош, насочена кон дијагностика и активно лекување на онколошките болести и преканцерозни болести.

„Свети Мина“ ДООЕЛ е единствената здравствена установа од овој тип на територијата на регионот Благоевград. По регионализацијата, во болницата се услужуваат и пациенти од други региони – од регионот Ќустендил и во помал степен од Перник во состав на Софискиот регион.

Во развиената здравствена политика се посветува големо внимание на онколошките заболувања, со оглед на нивното општествено значење и зголемената бројка во последните години, поголем приоритет се дава на развој на оваа профилакса,  превенција.

ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА Е СТРУКТУРИРАНА НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

 1. Советодавна и дијагностичка единица
 2. Приемнисоветодавни кабинети:
 • кабинет за хемотерапија
 • гинеколошки кабинет
 • хируршки кабинет
 • радиолошка канцеларија
 • кабинет за болка
 • ендоскопски кабинет

Б. Дијагностичка единица

 • ултразвучен кабинет
 • Х-зраци со два столба
 • соба за мамографија
 • компјутерски томограф

В. Медицинска – дијагностичка лабораторија:

 • клиничка лабораторија

Г. Одделот за општа и клиничка патологија

 • патолошка лабораторија
 • оперативна сала

Д. Регионален регистар за рак (РРР)

 1. Стационарен блок – 94 легла

А.Одделение за медицинска онкологија – 38 легла,

Б. Радиотерапија – 30 легла,

В.Хируршка единица – 11 легла, вклучувајќи оперативни маси, Оперативен блок – 2

Г. Гинеколошки оддел – 8

Д. Оддел за анестезиологија и интензивна нега – 7 легла 

 1. Аптека
 2. Административно-економски блок

Бројот на персонал со кој функционира установата е 142 лица, категоризирани на следниов начин:

 • Виш медицински кадар – 35
 • Останат не-медицински кадар – 10
 • Медицински специјалисти – 63
 • Останат персонал во здравството – 34

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВЕН ТРЕТМАН НА ПНЕВНО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛУВАЊА – Благоевград ДOOЕЛ
Благоевград, ул “Цанко Церковски” бр. 4
Менаџер: д-р Петар Георгиев, тел: 073 884 210
Главен сестра: Надка Мишева, тел: 0878965978
Раководител на сектор: д-р Атанас Смилков, тел: 0878965914

СБАЛПФЗ – Благоевград ДООЕЛ е специјализирана болница со дејност: активно следење, дијагностика, третман и периодично следење на болни од туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболувања.

Болницата е основана и структурирана како функционална единица за контролата на туберкулозата и по живот тешки белодробни заболувања како хроничен бронхитис, белодробен емфизем, бронхијална астма, пневмонија, бронхопневмонии, белодробни абсцеси и плеврални изливи.

Само во диспанзерот се врши рана ендоскопска и морфолошка дијагноза на карцином на белите дробови.

Лекувањето на туберкулозата се одвива во согласност со програмата ДОТС и Националната програма за контрола на туберкулозата во Бугарија.

Болницата има договор со НЗОК за третман на пациенти со неспецифични белодробни заболувања

Структура

Дијагностичко-советодавен блок

 • Кабинети за прием и советување
 • Кабинет за бронхологија
 • Функционално-дијагностички кабинет
 • Дијагностички кабинет
 • Ренген со фото лабораторија
 • Одделение за скрининг и флуорографија со
 • Регистар

Медицински дијагностички лаборатории:

 • Клиничка лабораторија
 • Микробиолошка лабораторија

Стационарен блок

Пневмолошко одделение

Остварува лекување на акутна и остра белодробна патологија: бронхијална астма – средно тежок и тежок удар – сите форми – во егзацербација, вклчувајќи респираторна инсуфициенција; Пневмонија; Белодробна емфизема; Хроничен бронхитис; Пневмоцистис – воспалителен импулс; Болести на бронхиектазии; Цисти на бели дробови; Алвеоларна и парастастоалергиска пневмопатија; Пневмокониоза; Белодробен апсцес; Фиброза на белите дробови по воспаление; Белодробна патологија комбинирана со хронична конгестивна срцева слабост; Белодробна колагеноза; Саркоидоза; Хронична пулмонална срцева слабост; Белодробни заболувања комбинирани со други болести на телото.

Фтизиатриско одделение

Дијагностицира и ги третира пациентите со туберкулоза од целиот регион Благоевград. Обезбедува лекување за: Инфилтративна пневмонична туберкулоза на белите дробови

.Аптека

СБР МАРИКОСТИНОВО” ДООЕЛ
село Марикостиново

Контакт:
Факс: 00359 (0) 7426 2341
00359 (0) 7426 2334 – приемно
00359 (0) 7426 2331
00359 (0)878 933 370
http://sbr-marikostinovo.com
[email protected]

“СБР Марикостиново” ДООЕЛ е болница специјализирана за лекување на болести на локомоторниот апарат, периферниот нервен систем и гинеколошки заболувања.

Главните фактори за лекување, рехабилитација и превенција на оваа здравствена установа се разновидните хидротермални ресурси помеѓу кои лековита кал и погодната клима кои се незаменливи лекови. Минералните извори и уникатните природни ресурси од кал се драгоцено природно богатство што се приближни со лековитите ресурси кои ги има во Хевис – Унгарија и Пиештани – Словачка.

“СБР Марикостиново” ДООЕЛ е докажана високо специјализирана болница во која се спроведува примарна и секундарна физиопрофилактика, комплексно лекување и рехабилитација. Таа има затворени базени, тангенторни бањи, балнео и кал бањи. Сите видови постапки поврзани со профилот на болеста се изведуваат преку добро воспоставени методи на лекување во оддели за масажа;

Третман: Болести на локомоторниот систем:

Дегенеративни:

 • генерализиран остеоартрит;
 • гонартроза;
 • коксартроза;
 • Морбус Бехтерев;
 • остеопороза;

Трауматски:

 • вознемиреност;
 • фрактури, Зудеков синдром;
 • болести на мускулно-скелетниот систем од преоптеретување;

Болести на периферниот нервен систем:

 • цервико-брахијален радикулит;
 • склерозен синдром;
 • плекситис;
 • полирадикулитис;
 • дископатија;

Гинеколошки заболувања:

 • карлична воспалителна болест;
 • стерилитет;

 

Контакт:
Национален спортски центар “Цар Самуил”
Тел: +359 (0) 878 10 41 41
e-mail: [email protected]
ФБ: https://www.facebook.com/pages/СБР-Петрич/713882351986031
www.sbrpetrich.com

Специјализираната болница за рехабилитација Петрич се наоѓа на територијата на Националниот спортски центар “Цар Самуил” во град Петрич.

Болницата располага со 39 соби, секоја со сопствено купатило со када, кабловска телевизија, клима уред, Wi-Fi на целата територија. Во СБР Петрич постојат сите неопходни услови за лекување и рехабилитација, има високо специјализиран медицински персонал и медицинска опрема.

СБР Петрич е специјализирана медицинска установа за лекување на разни видови болести, како и за релаксација и закрепнување. Работи со кал добиена од Варненското езеро со докажан медицински ефект, применува лекување со луга, физиотерапија, електролекување и рачна терапија.

Специјализирана болница за рехабилитација – Петрич има договор со Фондот за здравство.

Нуди бесплатно  лекување, кога бројот и видот на третманите се определуваат по медицински преглед од страна на нашите специјалисти.

Специјализирана болница за рехабилитација – подружница Сандански

Контакт:
Град Сандански, област Смилово
Тел: 00359 (0) 746-30834
Web site: http://www.rehabilitation.bg/bg-filiali-sandanski.php

Специјализирана болница за рехабилитација – подружница Сандански се наоѓа над парк зоната во, во дел со уникатнс клима и хипертермални води.

Индикации за третман: Неспецифични хронични и алергиски заболувања на респираторниот систем: бронхитис, астма, алергиски ринитис, синузитис, фарингитис, состојби на пост-пневмонија, хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ);

Хронични заболувања на зглобовите: болест на Бехтерев, спондилоартрози, следфрактурни состојби, ревматоиден артритис;

Заболувања на периферниот нервен систем: – неврологија, неврити, плексити, рехабилитација по мозочни удари.

Методи на третман:

 • балнеотерапија-минерални туш, минерални бањи
 • физиотераписки процедури
 • лекување со вдишување
 • парафинска терапија
 • ЛФК
 • хидротерапија
 • третман со легла
 • диетална исхрана според болеста

Специјалисти:

 • физичка и рехабилитациона медицина
 • алергија
 • внатрешни болести
 • детски болести